DIRT CONTAINER on mode

model: Liang Yin, Yayuan Xue
photographer: Linfeng Zhang